070-287 60 72 (Dag/natt) | 072-728 73 34 (Bilrekonden) info@ickoclean.se

Icko Clean AB integritetspolicy

Inledning
Denna policy säkerställer att Icko Clean AB behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Icko Clean kan komma att behandla dina personuppgifter vid följande tillfällen:

  • Som kund genom avtal eller i samband med försäljning av tjänster eller produkter.
  • Vid besök på Icko Cleans webbsida.

Personuppgifter, syfte och rättslig grund

  • Som kund genom avtal eller i samband med försäljning av tjänster eller produkter

Uppgifter som kan behandlas
Personnummer, namn, uppgifter i samband med köp av tjänst och produkt samt kontaktuppgifter.

Syfte
Syftet med behandlingen är att kunna föra kundregister för uppdrag samt marknadsföring.

Rättslig grund
Samtycke, avtal, bokföringslag.

Lagringstid
Som längst 24 månader efter senaste kontakten med oss

  • Vid besök på vår webbsida

Uppgifter som kan behandlas
Uppgifter som du själv fyller i och skickar från ett formulär på vår webbsida. Det kan vara kontaktuppgifter som namn, epost-adress eller telefonnummer. Dessutom använder vi s.k. cookies på vår webbplats. Det är en liten textfil som lagrar information om användningen av vår webbsida, t.ex. vilken typ av enhet som ansluter, geografiska uppgifter om varifrån anslutningen sker, hur länge besökaren stannande på webbplatsen, etc. Inga av dessa uppgifter kan knytas direkt till en person.

Syfte
Syftet med att behandla uppgifter från webbside-formulär är att vi ska kunna svara på förfrågningar, ta bokningar och beställningar. Inga sådana personuppgifter samlas in automatiskt, utan skickas in av personen. Syftet med att lagra information i s.k. cookies är att få en bild av hur besökare använder webbsidan och används av oss för att få statistik över besöken på webbplatsen. Besökare på webbplatsen kan enkelt både neka lagring av cookies eller ta bort dem från sin enhet.


Rättslig grund
Samtycke

Lagringstid
Så länge som krävs för att uppfylla syftet med behandlingen.

Undantag från lagringstid
Personuppgifter sparas i enlighet med denna integritetspolicy, men vi kan komma att spara vissa uppgifter längre om det behövs för att följa gällande lagstiftning eller för att bevaka intressen vid t.ex. en juridisk process.

Till vem lämnar vi ut personuppgifter?
Personuppgifter lämnas aldrig ut till tredje part förutom som följd av lagkrav eller myndighetsbeslut.

Var finns alla personuppgifter?
För att säkerställa en riktig hantering dokumenteras alla kategorier av personuppgifter som hanteras hos oss i ett särskilt register. I registret beskrivs vilken typ av uppgifter som lagras, var de lagras och vem som hanterar dem.

Hur skyddar vi personuppgifter?
Icko Clean vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda hanteringen av uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Detta innebär att vi har utarbetade rutiner och regler kring hantering och lagring av data. Ett dataskyddsombud har utsetts och registrerats hos Datainspektionen.

Dina rättigheter
Du har alltid rätt att ta del av de personuppgifter rörande dig vi hanterar. Du har också rätt att begära att uppgifter ändras om de är felaktiga.

Ändringar i integritetspolicyn
Denna integritetspolicy är ett levande dokument och kan komma att ändras när förutsättningar eller lagstiftning ändras.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är koncernens styrelseordförande Lena Lago.

Dataskyddsombud
Kristina Blixt, epostadress: dataskyddsombud@basta.se

Kontakt- och adressuppgifter
Övriga kontaktuppgifter hittas på ickoclean.se/#kontakt